Organy, osoby sprawujące funkcje

1. Informacje ogólne:

Organem Sądu Rejonowego w Cieszynie jest Prezes Sądu (którego zastępuje Wiceprezes, a w razie jego nieobecności - wyznaczony sędzia).
Wydziałami kierują Przewodniczący Wydziału.

W zakresie finansowym i gospodarczym organem Sądu Rejonowego jest Dyrektor sądu, który podlega służbowo Prezesowi Sądu Rejonowego.

2. Informacje szczegółowe:

- Prezes Sądu Rejonowego w Cieszynie - SSR Piotr Stanclik,

- Wiceprezes Sądu Rejonowego w Cieszynie - SSR Anna Trybuła

Prezes Sądu:

1. kieruje Sądem i reprezentuje go na zewnątrz,
2. sprawuje nadzór nad działalnością sądu, do jego obowiązków w tym zakresie należy w szczególności:
- zaznajamianie się z orzecznictwem sądu,
- ocena orzecznictwa na tle zadań wymiaru sprawiedliwości w zakresie ochrony porządku prawnego,
- sygnalizowanie potrzeby wystąpienia o wyjaśnienie przepisów prawnych,
- analizowanie materiałów statystycznych dotyczących pracy sądu,
- ocena sprawozdań przewodniczących wydziałów o wynikach pracy sekretariatów oraz badanie prawidłowości działalności budżetowej, administracyjnej i gospodarczej sądu,
- prowadzenie wykazów służbowych sędziów oraz dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych innych pracowników sądowych na podstawie odrębnych przepisów,
- rozpatrywanie skarg, wniosków i listów obywateli, dotyczących pracy sądu,
- wydawanie stosownych zarządzeń, a także podejmowanie odpowiednich środków w razie stwierdzenia w czynnościach sędziów i innych pracowników sądowych usterek i uchybień,
- nadzór i kontrola pracy przewodniczących wydziałów.
3. pełni czynności z zakresu administracji sądowej, do jego obowiązków w tym zakresie należy w szczególności:
- troska o dobór odpowiednich kadr,
- usprawnianie organizacji i techniki pracy sądu,
- dbałość o należytą kulturę pracy i sprawność postępowania w sądzie,
- szkolenie pracowników sądowych, ławników społecznych, kuratorów społecznych,
- zarząd oraz przestrzeganie zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych stosownie do przepisów aktualnego ramowego wewnętrznego regulaminu w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w jednostkach organizacyjnych resortu,
- zaopatrzenie materiałowe sądu,
- terminowa sprawozdawczość,
- zapewnianie pracownikom odpowiednich warunków socjalnych,
- dbałość o estetykę pomieszczeń sądowych.
4. pełni inne czynności przewidziane w Ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 01.98.1070 ze zmianami) oraz w odrębnych przepisach.
5. jest zwierzchnikiem służbowym sędziów danego sądu.
6. powierza sędziom pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, po zasięgnięciu wymaganych opinii.

Przewodniczący Wydziałów Sądu Rejonowego w Cieszynie:

- I Cywilny - SSR Maria Krzywoń - Majewska, zastępca Przewodniczącego - SSR Janusz Baran

- II Karny - SSR Piotr Stanclik, zastępca Przewodniczącego - SSR Bogusław Gąszcz
- III Rodzinny i Nieletnich - SSR Gabriela Bogacz,
- IV Pracy - SSR Anna Trybuła,
- V Ksiąg Wieczystych - RSR Barbara Zubek,

 


Przewodniczący wydziału kieruje całokształem pracy w wydziale w zakresie spraw sądowych, mając na względzie poziom i sprawność postępowania sądowego, a w sczególności:

1. zaznajamia się z pismami wpływającymi do wydziału i wydaje co do nich odpowiednie zarządzenia.
2. rozdziela pracę między sędziów, przestrzegając właściwego ich obciążenia według zasad ustalonych przez kolegium sądu, wyznacza przewodniczącego posiedzenia, jeżeli sam nie przewodniczy posiedzeniu, a w miarę potrzeby wyznacza również sędziego sprawozdawcę oraz członków składu orzekającego.
3. układa plan posiedzeń i określa dni, na które przewodniczący posiedzeń mogą wyznaczać nowe terminy.
4. wyznacza terminy posiedzeń w poszczególnych sprawach i wydaje wszelkie potrzebne zarządzenia, tak aby rozstrzygnięcie danej sprawy mogło nastąpić na pierwszym posiedzeniu.
5. zapewnia stronom możność przejrzenia akt sprawy.
6. czuwa nad właściwym poziomem orzecznictwa, organizuje narady sędziów wydziału w celu omówienia zagadnień prawnych budzących wątpliwości, zagadnień, w których orzecznictwo wydziału jest niejednolite, oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego.
7. zaznajamia się z przebiegiem rozpoznawanych w wydziale spraw o budzącym wątpliwości stanie prawnym lub faktycznym i informuje o nich okresowo prezesa sądu.
8. kontroluje celowość i zasadność odraczania i przerywania posiedzeń oraz czuwa nad biegiem spraw, w których postępowanie trwa zbyt długo.
9. kontroluje prawidłowość i terminowość wykonania orzeczeń.
10. kontroluje pracę biegłych, zwłaszcza w zakresie terminowego sporządzania opinii.
11. zarządza wypłatę należności świadkom, biegłym, tłumaczom i stronom oraz czuwa nad tym, aby zgłoszone przez te osoby żądania wynagrodzenia i zwrotu kosztów były niezwłocznie rozpoznane, a należności - w razie przyznania - wypłacone.
12. zawiadamia prezesa sądu o wątpliwościach w zakresie wykładni prawa i o zagadnieniach, które powinny być omówione na konferencjach sędziów, oraz o potrzebie złożenia wniosku o wniesienie środka odwoławczego.
13. czuwa nad terminowością sporządzania uzasadnień.
14. zapobiega powstawaniu zaległości, a w razie ich powstania opracowuje plan ich usunięcia i kontroluje wykonanie tego planu oraz informuje okresowo prezesa sądu o stanie zaległości.
15. czuwa nad sprawnością, prawidłowością i terminowością pracy sekretariatu wydziału oraz dokładnością sporządzania zestawień statystycznych, sprawdza przynajmniej raz w miesiącu księgi i stan prac w sekretariacie co do prawidłowego prowadzenia biurowości oraz należytego biegu spraw i na podstawie wyników kontroli wydaje odpowiednie zarządzenia.
16. wykonuje czynności zlecone przez prezesa sądu.

Czynności wymienione w pkt 1, 4, 9 i 10 Przewodniczący wydziału może przekazać przewodniczącemu posiedzenia albo sędziemu sprawozdawcy - w sprawach przydzielonych im do załatwienia.

Poza czynnościami wymienionymi wyżej Przewodniczący wydziału spełnia czynności, do których według przepisów postępowania sądowego powołany jest prezes sądu, chyba że prezes sądu zarządzi inaczej lub gdy co innego wynika z przepisów tego postępowania.

Ponadto Przewodniczący czuwa nad sprawnym tokiem postępowania odwoławczego, aż do przedstawienia akt sprawy sądowi odwoławczemu. Po zwrocie akt zaznajamia się z orzeczeniami sądu odwoławczego i zarządza, aby z orzeczeniami tymi zaznajomili się sędziowie, którzy wydali zaskarżone orzeczenia, a w razie gdy orzeczenie dotyczy istotnego zagadnienia prawnego lub zagadnienia prawnego, w którym orzecznictwo było niejednolite - wszyscy sędziowie wydziału.

Drukuj informację