Ochrona danych osobowych w Sądzie Rejonowym

Tożsamość Administratora Danych:

Sąd Rejonowy w Cieszynie

ul. Garncarska 8
43-400 Cieszyn

 

Kontekst i cele  przetwarzania danych osobowych:

 • sprawowania wymiaru sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego,
 • zatrudnienia w sądzie, świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenia zamówień publicznych, a także dotyczących osób uczących się,
 • wystawienia faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
 • drobnych spraw życia codziennego,
 • dotyczących osób pozbawionych wolności na podstawie ustawy, w zakresie niezbędnym do wykonania tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia wolności,
 • prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa (skargi i wnioski, ławnicy)
 • zameldowania w pokojach gościnnych
 • organizacji zadań o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu w zakresie służby kuratorskiej

Dane są udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane zwykłe:

 • ZGODA - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (np. rekrutacja)
 • UMOWA - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (np. zakup, wynajem)
 • PRZEPIS PRAWA - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. zatrudnienie, rozliczenia publicznoprawne)
 • INTERES PRAWNY - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (np. monitoring wizyjny, windykacja, dochodzenie roszczeń, dane do kontaktu)

Dane wrażliwe:

 • przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy

Twoje uprawnienia

Możliwość skorzystania z określonych uprawnień (prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych) zależy od podstaw prawnych, na których oparte jest konkretne przetwarzanie, a także celu i sposobu przetwarzania danych.  Administrator danych nie jest zobligowany do realizacji uprawnień w każdym przypadku i w takim samym zakresie.

Masz prawo wnieść wniosek o realizację prawa - w tym celu  możesz złożyć wniosek o realizację praw (dostępny wniosek - TU) na adres siedziby sądu.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

 

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych w przypadkach określonych w przepisach prawa oraz w zakresie koniecznym do zawarcia i realizacji umów jest obligatoryjne, w pozostałych przypadkach jest dobrowolne.


Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora.

 

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów dla których zostały zebrane,  w tym obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz do czasu wycofania zgody w przypadkach przetwarzania danych na podstawie zgody.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administratorzy danych wyznaczyli inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@cieszyn.sr.gov.pl Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Zabezpieczenia danych

 

Administrator przywiązuje dużą wagę do ochrony danych tworzonych, przetwarzanych i składowanych. Zabezpieczenia funkcjonujące mają na celu zapewnienie, poufności, integralności i dostępności danych osobowych.  Zakres zarządzania obejmuje wszystkie kluczowe procesy przetwarzania danych osobowych.

Celem systemu ochrony danych osobowych jest ciągłe zapewnienie takiego poziomu organizacyjnego i technicznego, który:

 • Zagwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, bez względu na jej postać,
 • Maksymalnie ograniczy występowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa danych osobowych,
 • Zapewni realizację praw podmiotom danych.

Drukuj informację