Regulamin Czytelni Akt w Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Regulamin Czytelni Akt w Sądzie Rejonowym w Cieszynie

 

 1. Czytelnia akt jest miejscem czytania i przeglądania akt spraw sądowych przez osoby do tego uprawnione.

 2. Czytelnia mieści się w pokoju nr 37, na parterze budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie przy ulicy Garncarskiej 8.

 3. Czytelnia akt czynna jest od wtorku do piątku w godzinach od 8:30 do 14:30, a w poniedziałek w godzinach 8.30 do 17.30.

 4. Pomieszczenie czytelni objęte jest stałym monitoringiem.

 5. Kierownicy Sekretariatów zobowiązani są do ścisłego współdziałania z pracownikiem czytelni oraz podejmowaniem czynności mających na celu umożliwienie rzetelnej i sprawnej obsługi interesantów przez czytelnie.

 6. Czytelnia akt sporządza i prowadzi:

 7. wnioski o udostępnienie akt,

 8. terminarz czytelni akt,

 9. kartę przeglądową akt,

 10. rejestr wypożyczanych i zwracanych akt do poszczególnych Wydziałów.

 11. Wnioski o udostępnienie akt do wglądu należy składać z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem osobiście w Czytelni Akt lub telefonicznie pod nr 33 479 47 07 bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem czytelnia@cieszyn.sr.gov.pl Jeżeli osoba zainteresowana zamierza wykonywać fotokopie własnym aparatem fotograficznym , powinna uwzględnić to żądanie we wniosku o udostępnienie akt. Istnieje możliwość zamówienia większej ilości akt jednorazowo, w takim wypadku jednak akta będą udostępnianie pojedynczo, po zwróceniu akt udostępnionych do przeglądania wcześniej.

 12. Interesanci, którzy zarezerwują akta za pośrednictwem poczty elektronicznej otrzymują informację zwrotną zawierającą datę udostępnienia akt.

 13. Wzór wniosku o udostępnienie akt stanowi załącznik nr 5 do Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Cieszynie nr 62/16 z dnia 19 września 2016r.

 14. Pracownik czytelni sporządza i przekazuje wniosek o udostępnienie akt do sekretariatu właściwego wydziału, a następnie wyznacza zainteresowanym uzgodniony z Wydziałem termin.

 15. Jeżeli wnioskodawca nie zgłosi się w uzgodnionym wcześniej terminie, akta zostaną zwrócone do sekretariatu, a zainteresowany winien zgłosić ponownie wniosek zgodnie z punktem 7.

 16. Czytelnia akt nie udostępnia materiałów niejawnych, których sposób udostępnienia regulują odrębne przepisy.

 17. Akta przekazywane są do czytelni po stwierdzeniu przez kierownika właściwego sekretariatu, czy osoba zamawiająca ma prawo wglądu w akta i czy akta mogą być udostępnione. Powyższe ustalane jest wstępnie przez pracownika czytelni telefonicznie. Po weryfikacji danych, kierownik sekretariatu wydaje akta czytelni, co jest równoznaczne z udostępnieniem akt interesantowi do wglądu. W przypadku stwierdzenia braku uprawnień interesanta do wglądu w akta, kierownik sekretariatu nie przekazuje akt do czytelni i zawiadamia o tym pracownika czytelni, który informuje interesanta o konieczności uzyskania zgody Przewodniczącego Wydziału na wgląd do akt sprawy.

 18. Akta sprawy mogą zostać udostępnione po terminie dłuższym niż jeden dzień, a w szczególności wtedy kiedy są już zarchiwizowane.

 19. O udostępnieniu akt sądowych innym osobom niemającym uprawnień procesowych decyduje Prezes Sądu lub Przewodniczący Wydziału, z którego akta pochodzą.

 20. Zamówione akta do Czytelni przynosi pracownik z Wydziału, z którego akta są zamówione.

 21. Odbiór przynoszonych akt potwierdza pracownik Czytelni.

 22. Pracownik Czytelni zwraca osobiście wypożyczone akta do Wydziałów, za potwierdzeniem ich odbioru w Rejestrze wypożyczanych i zwracanych akt.

 23. Akta udostępnione powinny być zszyte w sposób trwały i ponumerowane.

 24. Czytelnia udostępnia akta sądowe do wglądu osobom do tego uprawnionym po okazaniu dowodu osobistego a w przypadku adwokatów, radców prawnych i aplikantów adwokackich i radcowskich po okazaniu ważnej legitymacji służbowej oraz złożeniu czytelnego podpisu na karcie przeglądowej akt.

 25. Po zakończeniu przeglądania osoba przeglądająca zwraca akta pracownikowi czytelni i składa czytelny podpis na karcie przeglądowej akt.

 26. O możliwości wykonywania fotokopii akt sprawy decyduje kierownik sekretariatu, a w razie wątpliwości przewodniczący wydziału, przewodniczący posiedzenia, sędzia sprawozdawca lub referendarz sądowy

 27. Kserokopie dokumentów z akt sprawy wydawane są przez właściwy Wydział po wcześniejszym złożeniu opłaconego wniosku. Wymogi opłaty uregulowane są odrębnymi przepisami.

 28. Osoby korzystające z Czytelni mają obowiązek poszanowania udostępnionych akt.

 29. Bezwzględnie zabrania się niszczenie akt, rozszywania, wyrywania kart, rozrywania kopert, dokonywania w nich adnotacji (podkreśleń, skreśleń, notatek i itp.) oraz wynoszenie akt poza Czytelnię akt. Zabronione jest również dokładanie dokumentów.

 30. Osoby korzystające z Czytelni mają obowiązek pozostawić okrycie wierzchnie w szatni. W celu skorzystania z szatni należy zgłosić się u ochrony (parter przy wejściu głównym)

 31. W czytelni Interesanci zobowiązani są do zachowania ciszy i nie zakłócania pracy innym osobom oraz stosowania się do regulaminu jak również zaleceń i uwag osoby obsługującej czytelnię.

 32. Na terenie Czytelni nie wolno korzystać z telefonów komórkowych po za użyciem zamontowanych w nich aparatów fotograficznych (po uzyskaniu wcześniejszej zgody wymaganej regulaminem), spożywać posiłków i napojów.

 33. W Czytelni akt mogą znajdować się osoby zapoznające się z aktami spraw oraz pracownicy Sądu.

 34. W czytelni akt nie mogą znajdować się osoby, które nie są uprawnione do przeglądania akt (np. osoby towarzyszące, które nie złożyły wcześniej pełnomocnictwa i nie uzyskały zgody na przeglądanie akt wymaganej niniejszym regulaminem.

 35. Osoba korzystająca z Czytelni akt, która nie będzie stosowała się do przepisów Regulaminu może być pozbawiona prawa do korzystania z Czytelni Akt. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik Oddziału Administracyjnego.

Drukuj informację