Opłaty sądowe

Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi pismo podlegające opłacie, lub powodujące wydatki, chyba że ustawa o kosztach sądowych stanowi inaczej. Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki. Opłata sądowa może być stała, stosunkowa lub podstawowa.

Opłata stosunkowa wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, przy czym nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 100 000 zł.

Opłata tymczasowa wynosi od 30 zł do 1000 zł i jest ona pobierana w sprawach o prawo majątkowe, w których wartości przedmiotu sprawy nie da się ustalić w chwili wszczęcia postępowania.

Opłata podstawowa wynosi 30 zł i pobiera się ją w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej, stanowi ona minimalną opłatę, którą strona obowiązana jest uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi inaczej i jest ona pobierana także od podlegających opłacie pism, wnoszonych przez stronę zwolnioną od kosztów sądowych, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Opłata stała pobierana jest we wskazanych w ustawie sprawach o prawa majątkowe oraz w sprawach o prawa niemajątkowe - w jednakowej wysokości niezależnie od wartości przedmiotu sporu (postępowania) zaskarżenia.Przykłady opłat stałych

Wniosek o zabezpieczenie roszczenia majątkowego jak i wniosek o zmianę lub uchylenia postanowienia wydanego w tym przedziale

100 zł

Wniosek o zabezpieczenie roszczenia niemajątkowego jak i wniosek o zmianę lub uchylenia postanowienia wydanego w tym przedziale

40 zł

Wniosek o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku

40 zł

Wniosek w sprawie o dział spadku

500 zł

- jeżeli zawiera projekt działu zgodny spadku

300 zł

- jeżeli dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności

1000 zł

- jeżeli zawiera zgodny projekt działu spadku, zniesienia współwłasności

600 zł

Wniosek o odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku (za oświadczenie 1 osoby)

50 zł

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po jednym spadkobiercy (zmarłym)

50 zł

Wniosek w sprawie o zezwolenie na zawarcie małżeństwa

100 zł

Wniosek w sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami

100 zł

- jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku

300 zł

- Wniosek w sprawie o ustanowienie drogi koniecznej

200 zł

Wniosek w sprawie stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie

200 zł

Wniosek o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie

2000 zł

Wniosek w sprawie o zniesienie współwłasności

1000 zł

- jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt zniesienia współwłasności

300 zł

Opłaty w postępowaniu wieczystoksięgowym

Sprostowanie oznaczenia nieruchomości (położenia, powierzchni, sposobu korzystania

60 zł

Założenie księgi wieczystej

60 zł

Odłączenie nieruchomości lub jej części

60 zł

Wpis własności, użytkowania wieczystego

200 zł

Wpis użytkowania, służebności spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu, hipoteki

200 zł

Wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha

150 zł

Wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu, działu spadku, zniesienia współwłasności (niezależnie od liczby udziałów w tych prawach)

150 zł

Zmiana treści służebności, użytkowania, hipoteki

150 zł

Wpis hipoteki łącznej (jedna opłata, choćby wniosek obejmował więcej niż jedną księgę wieczystą)

200 zł

Wykreślenie wpisu

połowa opłaty pobranej za wpis

Wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami

150 zł

Pozwy

Pozew o opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu

200 zł

Pozew o naruszenie posiadania

200 zł

Pozew o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

200 zł

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej

200 zł

Pozew w postępowaniu uproszczonym

jeżeli wartość przedmiotu sporu wynosi do 2000 zł

30 zł

jeżeli wartość przedmiotu sporu wynosi od 2000 - 5000 zł

100 zł

jeżeli wartość przedmiotu sporu wynosi od 5000 - 7500 zł

250 zł

jeżeli wartość przedmiotu sporu wynosi ponad 7500 zł

300 zł

Skargi

Skarga na czynności komornika

100 zł

Drukuj informację