Przyjmowanie i załatwianie spraw

 

Akty oskarżenia, pozwy, wnioski oraz pisma procesowe i inne pisma, składane są przez strony, uczestników postępowania, ich pełnomocników oraz osoby zainteresowane osobiście lub za pośrednictwem poczty na biurach podawczych poszczególnych sądów. Z biur podawczych przekazywane są do właściwych wydziałów.


W wydziałach Przewodniczący przydzielają sprawy do załatwienia poszczególnym sędziom, asesorom i referendarzom, którzy rozpoznają je na posiedzeniu, a w wypadkach przewidzianych w ustawie na rozprawie, na zasadach określonych w Kodeksach Postępowania: Cywilnego, Karnego, w Sprawach o Wykroczenia oraz Kodeksu Karnego Wykonawczego i ustawach szczególnych.


Przydział i rozpoznanie spraw następuje według kolejności wpływu, z tym, że w miarę możliwości w pierwszej kolejności rozpoznawane są sprawy nie cierpiące zwłoki, tj. sprawy, w których zastosowano tymczasowe aresztowanie lub wniesiono o zastosowanie tego środka, orzeczono środek zabezpieczający, rozpoznawane w sądzie sprawy o wykroczenia, w których orzeczono kary aresztu, oraz sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie, o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, a także sprawy rozpatrywane w trybie przyspieszonym, sprawy z zakresu prawa rodzinnego, z wyjątkiem spraw o rozwód i unieważnienie małżeństwa, sprawy dotyczące umieszczenia nieletniego w schronisku dla nieletnich, pilne czynności z zakresu postępowania wykonawczego w sprawach rodzinnych i nieletnich oraz z zakresu postępowania wyjaśniającego w sprawach nieletnich, sprawy z zakresu prawa pracy z powództwa pracownika oraz z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, sprawy o naruszenie posiadania, sprawy z art. 768 i 794 kodeksu postępowania cywilnego (kpc) oraz skargi na czynności komornika, a także wnioski o wydanie zarządzeń tymczasowych.

Drukuj informację